Tietosuojaseloste

2.7.2018

 

Kiint. Oy Asemamiehenkatu 4:n ylläpitämä asiakasrekisteri noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

 

  1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi:                  Kiint. Oy Asemamiehenkatu 4, Asema4 Palvelukeskus

Osoite:               Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

Yhteystiedot:  puh. 050 340 9400, palvelukeskus@asema4.fi

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Nimi:                  Sirpa Pellikka

Osoite:              Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki

Yhteystiedot:  sirpa.pellikka@asema4.fi

 

  1. Rekisterin nimi

 

Kiint. Oy Asemamiehenkatu 4:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön paneminen sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella yhteydenpito.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä laskutus.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yritys/organisaatio, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Lisäksi asiakkaista pidetään yllä tilaus- ja laskutushistoriaa. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Tiedot säilytetään toistaiseksi.

 

 

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoilla.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).